Wartość w Biznesie

Our consultation is always in sync with your strategy

W dniach 28-29 kwietnia 2023r. w Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w biznesie”. Tematem czwartej edycji były wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19 oraz trwającej wojny w Ukrainie.

Konferencję otworzył Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK oraz Artur Paździor, profesor dr hab. Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej i jednocześnie przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. – W ostatnim czasie, w tym, którego doświadczamy, w czasie postpandemicznym i w czasie wojennym, pojawiają się wnioski, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, że wartości to nie tylko zysk, że wartość to również niejednokrotnie wartość symboliczna, która nabiera dziś zupełnie innego wymiaru – powiedział Zapotoczny.

– Być może jesteśmy świadkami ziszczenia tego marzenia wieloletniego, żeby polska gospodarka była budowana przez potrójną helisę, czyli samorządy, biznes oraz uczelnie – profesor Paździor powitał gości, skupiających osoby z sektora biznesowego, naukowego, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Tych ostatnich reprezentował Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego oraz Mariusz Banach, zastępca prezydenta Miasta Lublin. – Dzisiaj wartość w nauce i wartość w biznesie to chyba przede wszystkim rozmowa o społecznej odpowiedzialności – zaznaczył przedstawiciel Lublina, odnosząc się do wyzwań, dotyczących napływu uchodźców z Ukrainy.

Wykłady inauguracyjne

Wykłady inauguracyjne wygłosili goście honorowi: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz poseł na Sejm RP, dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mówili oni o aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych, wsparciu i perspektywach dla przedsiębiorców, wyzwaniach rynku kapitałowego w Polsce oraz roli ZUS dla prawidłowego funkcjonowania państwa i społeczeństwa w okresie nieprzewidywalnych, niekorzystnych zdarzeń ostatnich lat.

Kreowanie wartości organizacji w warunkach niepewności

W panelu dyskusyjnym „Kreowanie wartości organizacji w warunkach niepewności” udział wzięło sześciu znakomitych gości: Łukasz Chrobak, dyrektor Polska Bezgotówkowa, Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka, Małgorzata Sadurska, członek zarządu GK PZU, Jan Szewczak, członek zarządu PKN ORLEN, prof. Janusz Igras, dyrektor Łukasiewicz-INS oraz Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. Dyskusja, moderowana przez dziennikarza Ernesta Bodziucha, dotyczyła przede wszystkim przeformułowania wartości w organizacjach oraz dostosowania kultury organizacji do wyzwań spowodowanych pandemią oraz wojną w Ukrainie. Paneliści zgodnie przyznali, że aktualnie największą wartością jest kapitał ludzki, pracownicy i współpracownicy firm, a także relacje z otoczeniem biznesowym własnej działalności.

Dużym wyzwaniem staje się także zatrzymanie odpływu pracowników, stąd też m.in. rosnąca popularność Pracowniczych Planów Kapitałowych jako benefitu pracowniczego. PPK to tarcza przeciw odejściowa dla pracodawców – zaznaczył Robert Zapotoczny. Na postrzeganie przedsiębiorstw – poza wynikami finansowymi – coraz większy wpływ mają raporty ESG, dotyczące środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Mimo wielu trudności, uczestnicy panelu postrzegają ten niepewny czas jako szansę, którą trzeba wykorzystać jak najlepiej, zarówno w skali budowy marki własnego przedsiębiorstwa, jak również budowy pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Jakie wartości wspierają nowe technologie

Kolejny panel „Jakie wartości wspierają nowe technologie – o bezpieczeństwie w niestabilnym świecie” poprowadził Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures. W dyskusji udział wzięli: Dariusz Dudek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin, Paweł Ławecki, wiceprezes Chmury Krajowej, Marlena Janota, członek zarządu Santander TFI, Sylwia Bilska, członek zarządu Edenred oraz Dominik Mazur, Founder & CEO TakesCare. Głównym tematem panelu była współzależność wartości i nowych technologii. – Za każdą technologią stoi człowiek. Za każdym człowiekiem stoją konkretne intencje. Trzeba sobie zadać na początku konkretne pytanie: czy wdrażając daną technologię chcemy być przyzwoici, czy chciwi – powiedział Dominik Mazur. Podkreślił rolę technologii w obszarze zdrowia i medycyny, umożliwiającą szybką ścieżkę reakcji i kontakt lekarza z pacjentem oraz jego rodziną. – Każda nowa technologia, która wprowadzana jest w mojej linii biznesowej, czyli dystrybucji, odnosi się do pewnych aspektów. Po pierwsze bezpieczeństwo firmy, po drugie bezpieczeństwo naszych pracowników, będących najważniejszą wartością firmy oraz bezpieczeństwo osób postronnych. My, jako energetycy, odpowiedzialność mamy w DNA – zaznaczył Dariusz Dudek.

Sylwia Bilska zwracała uwagę, że zarówno biznes, jak i technologie, powinny skupić się na czynniku ludzkim i dobrostanie pracowniczym. – Muszę przyznać, że to jest pierwsze spotkanie, na którym tak wiele zostało powiedziane o pracownikach, o tym, żeby się skupić na wartości, ich dobrostanie. Mówiąc o technologiach, zagrożeniach, cyberbezpieczeństwie, bardzo często zapominamy, że nadal tą wartością nadrzędną w każdym przedsiębiorstwie, w każdym biznesie i dla każdego państwa, jest właśnie pracownik, jest właśnie człowiek – podkreśliła. Technologie według panelistów pozwalają na zachowanie takich wartości jak równość w dostępie do usług, informacji, zasobów i narzędzi, wzmacniają uczciwość, pomagają również pracownikom współtworzyć organizacje, opiniować działania. Nie można jednak zapomnieć, że technologia jest narzędziem, które może zostać użyte zarówno w szczytnym, jak i złym celu. Paneliści rozmawiali także o zagrożeniach, jakie niesie rozwój technologiczny.

Zarządzanie szpitalami w warunkach pandemicznych

O tym, co działo się na pierwszej linii walki z koronawirusem, rozmawiano podczas panelu „Zarządzanie szpitalami w warunkach pandemicznych”. Udział w dyskusji wzięli: Mirosław Makarewicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, Adam Malinowski, wiceprezes zarządu SIGNAL IDUNA Polska, Tadeusz Duszyński, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Radosław Starownik, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Marzena Strok-Sadło, prezes zarządu Klastra Lubelska Medycyna, Gabriel Maj, prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim oraz Marek Kos, dyrektor SPZOZ w Sandomierzu. Rozmowę poprowadził prof. Artur Paździor. – Najważniejszą wartością dla szpitala jest pacjent. My wszyscy jesteśmy po to, by pacjent czuł się jak najlepiej – powiedział dyrektor Makarewicz. Prelegenci poruszali temat wyzwań kadrowych, rzeczowych i finansowych, związanych zwłaszcza z pierwszą falą pandemii. – Zasoby kadrowe to jest podstawa, bo ludzie, którzy są gotowi do pracy, do poświęceń, to klucz do sukcesu – podkreślał Radosław Starownik.

Bardzo ważne w pandemii było nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, ale także personelowi podmiotów leczniczych, szczególnie narażonemu na zakażenie. Adam Malinowski zauważył także duży problem w dostępie pacjentów do profilaktyki, spowodowany zamknięciem wielu oddziałów oraz brakami kadrowymi podczas dwóch lat pandemii. Problemy kadrowe, zwłaszcza wśród kadry lekarskiej oraz narastające zjawisko powikłań pocovidowych to najważniejsze wyzwania, stojące przed placówkami medycznymi. -Takie sytuacje kryzysowe stwarzają też nowe szanse. To był czas znaczącego przyspieszenia, jeśli chodzi o kwestie technologiczne – podkreślała Marzena Strok-Siadło. Powiązanie telemedycyny z tradycyjnym leczeniem, nowoczesne rozwiązania informatyczne, silna medycyna rodzinna oraz sprofilowanie szpitali to według prelegentów przyszłość opieki zdrowotnej.

Wartości w biznesie lokalnym i globalnym

Ostatni w tym dniu panel „Wartości w biznesie lokalnym i globalnym” zgromadził największych przedstawicieli prywatnych pracodawców z województwa lubelskiego. O gospodarce rozmawiali: Dariusz Jodłowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Pracodawców Lewiatan Lublin, dr Mariusz Filipek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Zbigniew Michalak, prezes zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców oraz Zbigniew Głuchowski, dyrektor JP Weber. Dyskusję poprowadził dziennikarz Ernest Bodziuch. Prelegenci podkreślali trudną sytuację przedsiębiorców w okresie postpandemicznym oraz w realiach bycia krajem przyfrontowym. Obecny czas nazwali roller coasterem w gospodarce, zwłaszcza w zakresie przerwania łańcuchów dostaw, co szczególnie widać w sektorze budowlanym. Bycie krajem frontowym powoduje, że sytuacja gospodarcza w zakresie nowych inwestycji zagranicznych oraz rynek pracy jest obecnie niestabilny.

Wyzwaniem dla przedsiębiorców jest również brak wykształconych pracowników oraz tworzenie długoterminowej więzi z kadrą. Przy wyborze pracodawcy maleje udział parametru finansowego na rzecz pozapłacowych elementów, takich jak relacje łączące pracownika z pracodawcą, benefity czy możliwość współuczestniczenia w rozwoju firmy. By pracownik chciał pozostać w firmie, musi stać się podmiotem, a nie przedmiotem zainteresowań. Ważną wartością w biznesie jest zaufanie, zarówno w stosunku do pracownika, jak i kontrahentów. Paneliści podkreślali także, że kluczowa dla przedsiębiorców jest stabilność oraz jakość prawa, jak również konsultacje w zakresie celowości programów pomocowych.

Sesje naukowe

Konferencję, prowadzoną przez dziennikarkę Martę Piasecką, zakończyły sesje naukowe. Profesorzy, doktorzy i magistrzy największych uczelni w Polsce przedstawiali wyniki badań z zakresu gospodarki, zarządzania i marketingu. Wiele z nich dotyczyło wpływu pandemii Covid-19 na zmiany stylu zarządzania firmami, zaangażowanie organizacyjne oraz przeformułowanie wartości i kultury organizacji. Sesje naukowe odbyły się również drugiego dnia konferencji, w formule stacjonarnej oraz online.

Podsumowanie

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w biznesie” stanowiła wyjątkowe połączenie świata naukowego, gospodarczego i samorządowego. Dzięki renomie przedsięwzięcia oraz partnerom honorowym, biznesowym i merytorycznym udało się zgromadzić w jednym miejscu znamienitych gości i poruszyć wiele istotnych tematów z zakresu zarządzania wartościami w warunkach niepewności. Wszystkie panele miały jeden mianownik – najważniejszy w każdej organizacji, począwszy od dużych spółek skarbu państwa, a skończywszy na szpitalach i firmach rodzinnych, jest człowiek. Mamy do czynienia z erą swoistego humanizmu pracowniczego, gdzie troska o potrzeby, szczęście i swobodny rozwój człowieka w miejscu pracy jest niezbędna do prawidłowego działania każdej firmy. Mimo wyzwań i problemów, jakie niosą warunki niepewności, prelegenci z nadzieją patrzą w przyszłość. Dobrze obrazuje to cytat Winstona Churchilla, przytoczony przez jednego z występujących: „Pesymista widzi trudności w każdej okazji, optymista – okazję w każdej trudności”.

Zapis konferencji można obejrzeć na profilu YouTube Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz na profilu Facebook Politechniki Lubelskiej.